Regulamin Shout It Loud

 1. Wydarzenie taneczne (zwane dalej „SIT”) jest organizowane pod nazwą „Shout It Loud 2021”.
 2. Organizatorami SIT są: Fundacja Capital Swing, Michał Kwiatkowski Szkoła Tańca ShimSham.pl, Michał Ruszkawski Swing Avenue oraz AUPIRUM Łukasz Kozłowski (zwani dalej „Organizatorem”).
 3. Zgłoszenie udziału w SIT jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem: niniejszego regulaminu, polityki prywatności oraz zasad postępowania dostępnych na stronie www.shout-it-loud.com oraz wskazanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. SIT odbywa się w dniach 9-12 września 2021 r.
 5. Udział w SIT może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. (zwani dalej “Uczestnikiem”).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w SIT jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.shout-it-loud.com oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika. W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika może zostać anulowana.
 7. Ceny passów na festiwal kształtują się następująco:
  • a) Early Bird – dla pierwszych 50 osób – 190 PLN
  • b) Regular – dla kolejnych osób – 290 PLN
   Po wyczerpaniu puli passów Early Bird, co jest równoznaczne 50 potwierdzonym zapisom, wszystkie rejestracje Early Bird zostaną przekierowane na Regular.
 8. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja może zostać anulowana.
 9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w SIT:
  • a) w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  • b) po upływie 14 dni od dokonania wpłaty – 50 proc. wpłaconej kwoty zostanie zwrócone po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem lit. c),
  • c) po 31 sierpnia 2021 – wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku odwołania eventu ze względu na siłę wyższą, w tym zaostrzone przepisy odnośnie zgromadzeń w związku z pandemią Covid-19, całość uiszczonej opłaty zostanie zwrócona na konto Uczestnika.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 12. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w SIT, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg wydarzenia, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bądź postępują niezgodnie z Zasadami Postępowania określonymi przez Organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie SIT w trakcie trwania wydarzenia.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć i imprez podczas SIT oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 15. Uczestnik SIT wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.